860.561.1156
Flavor NameFlavor BaseContains NutsNut FreeVeganDairy-FreeSoy Free
VanillaVanillaNoYesYesYesNo
Rocky RoadChocolateContains NutsNoNoNoYes
Chocolate ChipVanillaYesNut FreeNoNoYes
StrawberryFruitNoNut FreeNoNoYes
Chocolate Peanut ButterChocolateYesNoNoNoYes
Mint Chocolate ChipVanillaNoNut FreeNoNoYes
Vegan VanillaVanillaNoNut FreeYesYesNo
PistachioVanillaYesNoNoNoYes
Cinnamon RollVanillaYesNoNoNoYes